รัฐและเอกชนทำคู่มือผู้พิการสายตาเตรียมรับภัยพิบัติ

Blinded-repare

ภัยพิบัติ เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีใครคาดคิด อีกทั้งยังไม่สามารถคาดเดาเวลาได้ การเกิดภัยพิบัติในทุกๆ ครั้งจึงมักสร้างความเดือดร้อน ความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินในวงกว้าง แต่อย่างไรก็ตามนอกจากกลุ่มประชาชนทั่วไปแล้ว ยังมีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักนั่นก็คือ กลุ่มผู้พิการในด้านต่างๆ เพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมต่อเหตุการณ์อันเลวร้ายนี้ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก ร่วมกันจัดทำคู่มือหนังสือเพื่อการเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติสำหรับผู้พิการทางการมองเห็น โดยเป็นการนำร่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติสำหรับผู้พิการ

นพ.ประจักษวิช เล็บนาค รักษาการเลขาธิการแห่งสพฉ. กล่าวว่า คู่มือนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเหตุการณ์ภัยพิบัติ มันจะช่วยสร้างการเรียนรู้ให้เกิดการเตรียมตัวเพื่อป้องกัน ช่วยลดการสูญเสีย สำหรับคู่มือการเตรียมพร้อมนี้ จะประกอบด้วยชุดความรู้ ซึ่งผู้พิการทางสายตาสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง เช่น วิธีรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ , วิธีเตรียมกระเป๋ายังชีพ โดยเป็นกระเป๋าที่บรรจุสิ่งของที่จำเป็น ให้ผู้พิการสามารถเอาตัวรอดพร้อมดำรงชีวิตภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้ โดยสิ่งของถูกจัดแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

  • สิ่งของใช้ในยามฉุกเฉินและเป็นสิ่งของจำเป็นมาก เช่น น้ำดื่ม , อาหารแห้ง , ไฟแช็ค , ผ้าขนหนู , ถุงพลาสติก , เชือกที่สามารถรับน้ำหนักคนได้ โดยนำมาดัดแปลงใช้เป็นบันไดฉุกเฉินได้ และชุดยาปฐมพยาบาล
  • สิ่งของมีค่า ได้แก่ เอกสารประจำตัวประชาชน แนะนำว่าควรถ่ายเอกสารสำเนาใส่ไว้ในกระเป๋ายังชีพเพื่อเตรียมพร้อมไว้เสมอ , เงินสด , กุญแจบ้าน , โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น
  • สิ่งของเฉพาะสำหรับกลุ่มคน เช่น บัตรประจำตัวผู้พิการ , แว่นสายตา , เครื่องช่วยฟัง เป็นต้น

ทั้งนี้เพื่อความสะดวกทันท่วงที ในการใช้งานจึงควรมีการจัดเตรียมกระเป๋ายังชีพไว้ให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอ คือ 1 คนต่อ 1 ใบ พร้อมวางไว้ในจุดที่สามารถหยิบได้ง่าย

ทางด้าน นายวิรัช ศรีตุลานนท์ ประธานสภาแห่งสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดภัยพิบัติผู้พิการทางสายตาก็จะคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน  โดยเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาในอดีต หลายหน่วยงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตลอด หากแต่ติดปัญหาทางด้านข้อจำกัดของผู้พิการเอง จึงทำให้การช่วยเหลือไม่ตรงจุด รวมทั้งไม่ตรงตามความต้องการของผู้พิการ อย่างกรณีของผู้พิการทางสายตาก็ไม่อาจปฏิบัติการณ์ให้ความช่วยเหลือเหมือนคนทั่วไปได้ เนื่องจากเขามองไม่เห็น โดยคู่มือดังกล่าวจะมีประโยชน์อย่างมากเนื่องจาก จะทำให้ผู้พิการทางสายตานำไปเตรียมตัวก่อนเกิดภัยพิบัติได้